Medicatieverificatie 2.0

Medicatieverificatie is het vaststellen van de daadwerkelijk gebruikte medicatie om zodoende tot een actueel en waarheidsgetrouw medicatieoverzicht te komen. Medicatieverificatie is belangrijk op meerdere momenten in het zorgproces en daarom een essentieel onderdeel van kwalitatief hoogwaardige zorg. Het medicatieverificatie-proces blijkt echter niet altijd probleemloos te verlopen. Zo bleek uit onderzoek van het KNMP dat er bij vijfenvijftig procent van de zorgafnemers op het moment van opname een onbedoelde discrepantie is in de medicatie ten opzichte van het preoperatieve polikliniekbezoek. MedApp onderneemt daarom actie.

Risico’s  

Fouten bij het voorschrijven van medicatie vormen één van de grootste risico’s voor zorgafnemers bij opname in het ziekenhuis. Het gaat hierbij om het onbedoeld stoppen of herstarten van thuismedicatie, dubbelmedicatie en fouten in doseringen en doseringsvormen. Het risico op fouten bij opname, overplaatsing en ontslag is groot omdat op deze momenten overdracht van informatie plaatsvindt.

Fouten in deze informatieoverdracht leiden ten eerste tot onnodig lijden van de zorgafnemer, maar ook tot hogere kosten voor de zorg en extra werk voor zorgverleners. Adequate medicatieverificatie, het proces waarbij duidelijk wordt welke medicijnen iemand gebruikt, is dus van groot belang.

“Medicatiefouten vormen een van de grootste risico’s voor patiënten. Bij fouten kan het gaan om onjuiste registratie van de huidige medicatie in systeem, zoals verkeerde medicatie of verkeerde doseringen van medicijnen.” – Poliklinische Apotheek Slotervaart

Model

MedApp heeft een model ontwikkeld waarbij de medicatieverificatie grotendeels thuis plaatsvindt. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de gebruiker niet meer naar het ziekenhuis hoeft te komen voor een eerste intake, maar in plaats daarvan een digitale intake doet. Dit betekent dat de zorgafnemer thuis, dus in een vertrouwde omgeving, rustig zijn of haar medicijnoverzicht kan invullen. Het overzicht wordt vervolgens naar het ziekenhuis gestuurd. Dit mechanisme zorgt ervoor dat betrokken zorgverleners minder administratieve handelingen hoeven te verrichten en zich meer kunnen richten op andere aspecten van de patiëntenzorg.

Het overzicht wordt samengesteld op basis van informatie die wordt verstrekt door de zorgafnemer en informatie verkregen via het zorgsysteem. Voorbeelden hiervan zijn het afleveroverzicht, maar ook informatie verkregen vanuit van het Landelijk Schakel Punt. Ook wanneer uw zorgafnemer geen medicatie gebruikt, kan de implementatie van MedApp zinvol zijn. De zorgafnemer hoeft dan immers niet meer naar het ziekenhuis te komen voor een medicatieverificatie-gesprek.

Belang

Een actueel medicatieoverzicht bevat alle over-de-counter medicatie, voorgeschreven medicatie, de eerste en actuele voorschrijver en de reden van voorschrijven. Verder benoemt een juist overzicht alle contra-indicaties, zoals geneesmiddelallergie, intoleranties, ernstige bijwerkingen en co-morbiditeit.  Als laatste bevat het overzicht alle relevante (laboratorium) gegevens van de zorgafnemer, zoals lengte en gewicht.

Juiste medicatieverificatie is niet alleen van belang bij opnames, maar bij het gehele zorgproces. Hieronder valt dus ook de poliklinische zorg. Ook wanneer de zorgafnemer het ziekenhuis verlaat, zou hij of zij in het bezit moeten zijn van een actueel medicatieoverzichtMet een actueel medicatieoverzicht bij de hand raakt de zorgafnemer namelijk meer betrokken bij zijn of haar behandeling. Een actueel medicatieoverzicht is dus zeker niet alleen van belang voor de betrokkenen in het zorgsysteem, maar ook voor de zorgafnemer zelf.

Smartphones lenen zich perfect voor bijhouden van een medicatieoverzicht. MedApp biedt zorgafnemers deze mogelijkheid. Daarnaast kunnen gebruikers met MedApp slimme wekkers zetten die hen aan hun innamemomenten herinneren en kunnen ze herhaalverzoeken indienen bij hun apotheek. Op die manier wordt de therapietrouw van de zorgafnemer verbeterd.

Subsidie

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft voor het stimuleren van elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgafnemer en zorgaanbieder een subsidiëringprogramma opgesteld. De VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) subsidieregeling is beschikbaar voor ziekenhuizen en overige instellingen voor medisch-specialistische zorg. Hieronder vallen dus ook dialysecentra, epilepsiecentra, radiotherapeutische centra, klinische revalidatie-instellingen, niet-klinische revalidatie-instellingen, zelfstandige behandelcentra en categorale ziekenhuizen.

Binnen de VIPP-subsidieregeling kunnen zorgaanbieders zich inschrijven voor maximaal twee van de vijf beschikbare modules. MedApp kan u helpen bij het optimaliseren en digitaliseren van de vereisten die zijn gesteld in de subsidieregeling voor module B1. Per 1 juli 2018 vraagt Module B1 het volgende van de zorgaanbieder:

  1. Een actueel overzicht van medicatie aanbieden als vast onderdeel van het medicatieproces in klinische en poliklinische setting.
  2. Verstrekkingsinformatie van de openbare apotheek integreren in het EPD of EVS.

Kostenbesparing

Naast de onmiskenbare voordelen op het vlak van kwaliteit, zijn er ook duidelijke financiële voordelen die gepaard gaan met een digitale medicatieverificatie. De huidige verificatiemethoden vergen immers een hoop tijd, waarbij er op meerdere plekken in het behandelpad tijd van zorgprofessionals gevraagd wordt. Dit kan voor klinische opnames al snel oplopen tot twintig minuten voor een apothekersassistente en vijf minuten voor een medisch specialist.

Door het proces medicatieverificatie naar de thuissituatie te verplaatsen, wordt er veel tijd bespaard.  Bovendien is het met behulp van MedApp tevens mogelijk om ook iets aan de therapietrouw te doen en zijn er kansen voor zorgverleners om mensen over de tijd te volgen.